קבר דוד

קבר דוד

"ובקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם" (הושע ג', ה')

מקום קבורת דוד המלך ע"ה ושלמה בנו ושאר מלכי בית דוד הקבורים עמהם הוא בהר ציון כמקובל בישראל מדורי דורות

הנה מקובל בישראל מדורי דורות שהבנין שבהר ציון מול ישיבת התפוצות הוא הבנין שנבנה מעל מערת מלכי בית דוד. וכבר הוזכר מקום קדוש שה בספרי המסעות הקדומים. שכן העיד תלמיד הרמב"ן בספר מסעותיו הנקרא תוצאות ארץ ישראל.

וכן, ישנה עדות מהר' מנחם ב"ר ציון בנסיעתו בשנת ד"א תתקע"ה. וכן בספר מסעות בנימין (שכתב עליו בסדר הדורות ד"א תתקל"ג "כל מה שראה ושמע מאנשי אמת כתב בספר הנקרא מסעות בנימין והיה חכם חרדים מבין דעת") של הנוסע ר' בנימין מטודלה המביא עדות על אנשים שנכנסו למערה שבהר ציון וראו שם את קבר דוד המלך ע"ה ולפניו מונח שולחן זהב ושרביט זהב ועטרת זהב, ולשמאלו שלמה המלך ע"ה ויצא מהמערה רוח סערה והכה אותם ונפלו לארץ כמתים ושכבו עד לפנות הערב וכו', וסיפרו את כל הדברים שראו לר' אברהם החסיד הפרוש מקושטנדינה שהיה מאבלי ציון וירושלים, ורבי אברהם החסיד הזה סיפר לרבי בנימין את כל הדברים (ומובא המעשה גם בסדר הדורות ב"א תתקכ"ד ובספר שערי ירושלים ריישר שער י' מעשה הארץ). וכן אי' בכפתור ופרח פ"ו (תלמיד הרא"ש), וברדב"ז  (סי' תרלג') ובמהר"ם  בן חביב בספר גט פשוט, ובבכורי יעקב (סי' תרנח סק"א) שכולם סמכו ידיהם על המקובל בישראל שקברי מלכות בית דוד הם בצד דרום מערב במרום הר ציון, וכ"כ המלבי"ם (נחמיה פ"ג ד"ה אחריו).

עדויות על צדיקי הדורות שהשתטחו במקום קדוש זה

 ויש בידינו עדויות רבות על הרבה צדיקים במשך הדורות שזכו לבוא ולהשתטח במקום קדוש זה, וכגון הרה"ק  רבי משה מבראד מגזע צבי זי"ע תלמיד החוזה מלובלין שמדגיש שזכה לומר כל התהילים שבקבר דהע"ה בעיר ציון. וכן הגה"ק הבן איש חי בביקורו באר"י חיבר תפילה ארוכה מיוחדת לאמרה שם, והיא תפילה נוראה המדברת בלשון נוכח לדוד המלך ע"ה "קום דוד מלכא משיחא" וכו'. וגם הרה"ק רבי יצחק אלפייא ראש ישיבת בית אל חיבר תפילה נוראה לאמרה במקום קדוש זה כמודפס בספרו שיח יצחק. וכן בדור האחרון עלו לציון הקדוש הרה"ק ר"ש מזוויעהל, והרה"ק מבאיאן, והרה"ק האמרי אמת, והרה"ק הריי"צ מליובאויטש (שהחשיב עד מאוד מקום קדוש זה וכתב במכתב הנדפס באגרות קודש יג אגרת ד'תתלד שהמתקנת לבלי משיח היא ע"י אמירת תהילים בציבור במקום קדוש זה , וכן המשיך חתנו הרה"ק הרמ"מ מליובאויטש זי"ע שהיה שולח לשם הזכרות)  והרה"ק  האמרי חיים מויז'ניץ.  והרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע שהיתה לו קבלה ע"ז מזקינו הרדצ"ש מלעלוב זי"ע. וגם גדולי ברסלב כהרה"צ ר' שמואל הורביץ זצ"ל (כמ"ש בספרו ימי שמואל ח"ג) והרה"צ ר' שמואל שפירא וחבריהם, היו רגילים הרבה להתבודד ולעבוד את ה' במקום קדוש זה.

המלכים הקבורים עם דוד ושלמה ע"ה

ועפ"י המקובל בישראל דוד המלך ע"ה  בנה את ביתו ומשכנו במצודה שבהר ציון, ששם היא עיר דוד, ולשם הכניס את ארון הברית למשך שבע שנים (כדאי' בשמואל ב' פרקים ו-ז) ושם חצב לו מערה לקבורה (ועפ"י משמעות דברי חז"ל בתוספתא ריש מס' ב"ב מערה זו פתוחה לנהל קדרון ועל כן אינה מטמא ואכמ"ל) ושם מקום מנוחתו הק' ומקום מנוחת שאר מלכי בית דוד שעמו זי"ע.

ועפ"י המבואר בג' בבא קמא (טז) דוד המלך ובנו שלמה המלך וחזקיהו המלך קבורים יחד, וזהו המקום המעולה שבקברי מלכי בית דוד. וכן יוצא מדברי הפסוקים שעוד ששה מלכים קבורים בסמיכות אליהם והם רחבעם בן שלמה, אביה בן רחבעם, אסא בן אביה, יהושפט בן אסא, אחזיה בן יורם, יותם בן עוזיהו. ונקבר שם במערה גם יהוידע הכהן הגדול שהציל את מלכות בית דוד (דה"י ב' כד, טז), וכן בפשטות נקבר במערה קדושה זו המלך הצדיק יאשיהו (אשר כמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב על ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככתוב במלכים ב', כג', כה') ויתכן שגם אמציהו בן יואש קבור שם (כמש"כ כ"ז הגרי"מ טיקוצ'ינסקי בספרו עיר הקודש והמקדש ח"ב פי"ב).

עדות המהר"ם חגיז בשם האריז"ל ואזהרתו החריפה של המהרי"ל דיסקין

ומלבד הקבלה הקדומה כבר העיד לנו המהר"ם חגיז שרבינו האריז"ל סמך ידיו על קבלה זו.

ואף שהאר"י ז"ל לא נכנס לירושלים בגדלותו, אך עמד מחוץ לירושלים והעיד ברוח קדשו על אמיתות מקומות הק' שבירושלים (כמובא בספר אהבת ציון עמוד כא הביאו גם בספר חבת ירושלים הורוויץ מאמר מבשרת ציון אות יט עמוד רכה, וכ"כ הרה"ק  מקאמרנא בזוהר חי).

וכבר הזהיר השרף המהרי"ל דיסקין זי"ע (כמובא בספר אדמת קודש שי"ל בשנת תר"ן ע"י המגיד מוילקומיר) מלפקפק באחד מהמקומות הקדושים המקובלים אצלינו וז"ל "באמת שכל המקומות הקדושים המקובלים מדור דור המה נאמנים ומצודקים ואמתיים מעצמן, ואינם צריכים לשום עדות, כל שכן וקל וחומר שהעידו על זה עמודי עולם כהרמב"ן ז"ל ואריז"ל והר"מ משה חאגיז ז"ל, וכל מי שיתעקש ויעמוד  בדעתו הראשונה להטיל ספקות באחד מכל המקומות הקדושים הנזכרים בעדותם של הנ"ל וגם יגלה דעתו וספקותיו לזולתו, הוא בכלל שוטה, רשע וגס רוח, ובכלל מונע את חבירו מלעשות מצוה להתפלל שם".

דילוג לתוכן